Kerkenraad

De Kerkenraad (hierbij het College van Diakenen inbegrepen en ondersteund door het College van Kerkrentmeesters) vormt het bestuur van de Protestantse Gemeente Echteld.

Maar niet alleen bestuurlijke zaken vragen de aandacht. Eigenlijk tellen pastorale zaken zwaarder mee: het omzien naar elkaar, naar ieder die aandacht nodig heeft. Uiteraard mag dit een taak van iedereen in onze gemeente genoemd worden.

De Kerkenraad (predikant en ambtsdragers) van de Protestantse Gemeente Echteld houdt zich in het bijzonder bezig met:

  1. Crisispastoraat (geestelijke bijstand in noodgevallen), inclusief nazorg en begeleiding.
  2. Bezoek aan zieken (thuis of in het ziekenhuis).
  3. Verwelkoming van nieuw-ingekomenen.
  4. Het bevorderen van contacten tussen gemeenteleden onderling (onder meer tijdens groothuisbezoeken en gemeenteavonden).
  5. Het stimuleren van de betrokkenheid van de jeugd.

De Kerkenraad bestaat in principe uit tien personen. Een aantal daarvan heeft een speciale functie: Predikant – voorzitter – scriba – jeugdouderling en diaken (drie).