College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is een onderdeel van de Protestantse Gemeente Echteld met als taak het in overleg met en in verantwoording aan de Kerkenraad zorgen voor de materiële en financiële mogelijkheden zodat de gemeente kan functioneren.

Als leidraad voor de uitgangspunten van het beleid van het College van Kerkrentmeesters geldt datgene wat bepaald is in ordinantie 11 – 1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Hierin staat dat de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden uiteindelijk berust bij de kerkenraad, waarbij de zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard wordt toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. ‘

Het College van Kerkrentmeesters, dat zich laat bijstaan door de Commissie van Beheer, bestaat uit minimaal drie leden, waarvan de meerderheid Ouderling – Kerkrentmeester is.