Diaconie

Diaconie kun je omschrijven als ‘Dienst der Barmhartigheid aan noodlijdenden’. Natuurlijk is dit een taak voor ieder lid van iedere kerk, maar in onze gemeente is een aantal taken is gedelegeerd aan de Diaconie.   Te denken valt aan:

  • Het hulp bieden aan individuele gemeenteleden en waar nodig het bemiddelen bij het aanvragen van hulp door andere instanties dan de kerk. Hierbij gaat het niet alleen om hulp in natura, maar het kan ook fysieke hulp betreffen.
  • Het bieden van “helpende handen” aan iedereen die even geholpen moet worden. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, bij autovervoer, bij het invullen van lastige formulieren, bij het verrichten van kleine reparaties, ….. Kortom bij alles waar even hulp bij nodig is. 
  • Het in samenwerking met de burgerlijke gemeente verstrekken van kerstpakketten aan minima.
  • Het inzamelen van gelden (m.n. via collectes) voor goede doelen, veraf en dichtbij. Veraf: hiervoor wordt het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland gevolgd (Kerk in Actie); Dichtbij: De Diaconie van de Protestantse Gemeente Echteld ondersteunt projecten als Woongroep “Timon” in Culemborg, de Stichting Betuwe – Wereldwijd, het Comité Recreatie Gehandicapten, etc.
  • Wekelijks worden één of meerdere bossen bloemen bezorgd bij gemeenteleden die een bemoedigende bloemengroet als steun in de rug kunnen gebruiken. Bovendien worden rond Kerstfeest kerstbakjes onder de ouderen van onze gemeente verspreid.
  • Het verzorgen van de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal.
  • Het ondersteunen van het F.D. Roosevelthuis in Doorn en het stimuleren van gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen om deel te nemen aan vakantieweken aldaar.
  • Het verzorgen van vakanties voor eenoudergezinnen.Diaconie
  • Het jaarlijks organiseren van een Kerst- en Paasmiddag voor ouderen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met één van onze diakenen. Zie elders onder ‘Namen en adressen

St.Betuwe-Wereldwijd Culemborg St.Betuwe-Werelwijd is een sociale werkplaats waar mensen werken die zich moeilijk in het normale arbeidsproces kunnen handhaven. Met behoud van een uitkering en onder leiding van een werkmeester wordt getracht deze mensen voor te bereiden op een echte baan .Er worden diverse gereedschappen fietsen, naaimachines enz. gereviseerd en verzonden naar een ontwikkelingsland. Het mes snijdt aan twee kanten: het verschaft hier werkgelegenheid en elders in de wereld kan iemand met gereedschap, een naaimachine e.d. de kost verdienen voor zijn of haar gezin. De Diaconie van onze gemeente ondersteunt dit werk. In het afgelopen jaar zijn in Echteld opgehaald diverse fietsen, drie naaimachines, een mooie kist gereedschap. Een zware trapnaaimachine is bij een gemeentelid thuis opgehaald.
U kunt uw spullen nog steeds brengen bij de familie Oppelaar Molensteeg 11 IJzendoorn tel. 0344 – 643271.